Oracle Database 12c: Görünmez Kolonlar (Invisible Columns)

Oracle 12c ile gelen güzel özelliklerden biri; tablo içindeki kolonlar görünmez (invisible) duruma getirile bilmektedir. İnvisible durumuna getirilen bir kolon select sorgularında görünmez. İnsert veya update komutlarında kullanıla bilir.

Yeni bir tablo oluştururken tablo kolonlarının visible/invisible yapılması:

CREATE TABLE table_name(
 columna NUMBER,
 columnb NUMBER,
 columnc NUMBER [VISIBLE/INVISIBLE]
);

Varolan tablo kolonunun visible/invisible yapılması: 

ALTER TABLE table_name MODIFY columnc [VISIBLE/INVISIBLE];

Invisible olarak ayarlanan kolonları görmek için “desc tabloadi” komutundan önce colinvisible parametresini set etmek gerekiyor.

SQL> SET COLINVISIBLE ON;
SQL> DESC tablo_name;

Name        Null? Type 
------------------- ----- ------ 
COLUNA1          NUMBER 
COLUNA2          NUMBER 
COLUNA4          NUMBER 
COLUNA3 (INVISIBLE)    NUMBER

Son olarak invisible durumundaki tabloya kayıt eklerken kolon isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

INSERT INTO table_name (columna1, columnb1, columnc1, columnd1) VALUES('1', '2', '3', '4');

Aşağıdaki şekilde kullanım hata verecektir.

INSERT INTO table_name VALUES('1', '2', '3', '4');

Published by

Emrah Gümüş

Computer Engineer, Database Administrator, Full-stack Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.