Oracle Database 12c: Görünmez Kolonlar (Invisible Columns)

Oracle 12c ile gelen güzel özelliklerden biri; tablo içindeki kolonlar görünmez (invisible) duruma getirile bilmektedir. İnvisible durumuna getirilen bir kolon select sorgularında görünmez. İnsert veya update komutlarında kullanıla bilir.

Yeni bir tablo oluştururken tablo kolonlarının visible/invisible yapılması:

CREATE TABLE table_name(
  columna NUMBER,
  columnb NUMBER,
  columnc NUMBER [VISIBLE/INVISIBLE]
);

Varolan tablo kolonunun visible/invisible yapılması:  Continue reading Oracle Database 12c: Görünmez Kolonlar (Invisible Columns)

Oracle SQL Ufak Notlar

obje tipleri = tables, view, indexs

sqlplus hr/[email protected] = cmd ile bağlanma @orcl bağlantı adı.
Bağlantı Dosya Yolu: C:/app/admin/product/12.1/dbhome_1/network/admin/tnsnames

KOMUTLAR:
clear screen;
show users;
select table_name from user_tables;
distinct = kolondaki tekrar eden satırları tekilleştirmek için kullanılır.
desc employees = describe employees = sql plus ile tablo özelliklerini görmek.
nvl(column_name, default_value) = column_name alanı null ise onun yerine default_value değerini koy. NOT: Alanda null değeri varsa aritmetik işlemin sonucu null’dur.  Continue reading Oracle SQL Ufak Notlar

Döngüler ve Karar Yapıları

Oracle döngü ve karar yapıları;

While Döngüsü:

WHILE (Kosullar)
LOOP
 /*Komutlar SQL'ler*/
 EXIT => Donguden cikis
END LOOP;

For Döngüsü:

IN: Artan
RESERVE: Azalan

FOR donguDegiskeni IN/RESERVE kactanBasliyacagi .. kacaKadarGidecegi
LOOP
 /*Komutlar SQL'ler*/
 EXIT => Donguden cikis
END LOOP;

IF – ELSE Yapısı :

IF Kosullar THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSIF Kosullar THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSE
 /*Komutlar Sql'ler*/
END IF;

SWITCH – CASE Yapısı:

CASE (koşul)
WHEN 'kosulun esitlik saglayacagi deger' THEN
 /*Komutlar SQL'ler*/
ELSE
 /*Komutlar SQL'ler*/
END CASE